Từ Điển Chất Hoá Học

Tra cứu, tìm kiếm nhanh các chất hoá học phổ biến

Đơn chất

Đơn chất là chất mà phân tử của nó gồm một nguyên tử hay các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học (cùng một loại nguyên tử). Thí dụ: Ne, Na, H2, O2, O3, P, P4, S, S8, Cu, Cl2, N2, C là các đơn chất. Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học.

Al3 W As At Li Be Cs Ca Ba B
Xem tất cả Đơn chất

Phi Kim

Phi kim là những nguyên tố hóa học dễ nhận electron trừ hiđrô . Phi kim nằm bên phải bảng tuần hoàn. Hầu hết các phi kim không dẫn điện . Phi kim thường tồn tại ở dạng phân tử . Một số nguyên tố có sự biến tính, ví dụ như cacbon graphit có thể dẫn điên. kim cương thì không. Phi kim bao gồm Các khí hiếm, Các halogen , Các phi kim còn lại: ôxy, lưu huỳnh, selen, nitơ, phốtpho, cacbon, hiđro.

Si P O2 S F2 I2 N2 P4 Cl2 C
Xem tất cả Phi Kim

Axit

Axit là một hợp chất hóa học có công thức HxA, có vị chua và tan được trong nước để tạo ra dung dịch có nồng độ pH < 7. Độ pH càng lớn thì tính axit càng yếu và ngược lại.

As(OH)3 B(OH)3 C17H35COOH H2CO3 H2Cr2O7 H2SiO3 H2SO3 H3BO3 H4P2O7 HBr
Xem tất cả Axit
Advertisement

Bazơ

Bazơ có công thức hoá học chung là B(OH)x. Một định nghĩa phổ biến của bazơ theo Svante Arrhenius là một hợp chất hóa học hoặc là cung cấp các ion hiđrôxít hoặc là hấp thụ các ion hiđrô khi hòa tan trong nước.

[Li(H2O)4)]OH Au(OH)3 Ca(OH)2 Ba(OH)2 C2H5NH2 CH3NH2 Cr(OH)3 Fe(OH)2 Fe(OH)3 LiOH
Xem tất cả Bazơ

Chất Vô Cơ

Hợp chất vô cơ là những hợp chất hóa học không có mặt nguyên tử cacbon, ngoại trừ khí CO, khí CO2, acid H2CO3 và các muối cacbonat, hidrocacbonat. Chúng thường được xem là kết quả của sự tổng hợp từ các quá trình địa chất, trong khi hợp chất hữu cơ thường liên quan đến các quá trình sinh học.

(NH4)2Cr2O4 (NH4)2HPO4 (NH4)2PdCl4 (NH4)2PtCl6 (NH4)2SiF6 (NH4)3PO4.12MoO3 (NH4)HF2 [Cr(H2O)4]Cl2 [CuOH]2CO3 [Fe(C5H5)2]NO3
Xem tất cả Chất Vô Cơ
Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hữu Cơ

Các hợp chất hữu cơ là một lớp lớn của các hợp chất hóa học mà các phân tử của chúng có chứa cacbon. Các hợp chất hữu cơ có thể có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc do các phản ứng nhân tạo.

(C12H21O11)2Cu (C12H21O11)2Cu (C17H31COO)3C3H5 (C12H21O11)2Cu (CH3)2CHCOOH (C2H4(OH)O)2Cu CH3-CH=CH-COOH CH3(CH2)3-COOH (-CH(C6H5)-CH2-)n (-CH2-C(Cl)=CH-CH2-)n
Xem tất cả Chất Hữu Cơ

Hợp Chất

Hợp chất là chất mà phân tử của nó gồm các nguyên tử của ít nhất hai nguyên tố hóa học tạo nên (ít nhất hai loại nguyên tử) Thí dụ: HCl, H2O, CH4, C2H6O, KMnO4, C6H12O6, C3H7NO2S là các hợp chất.

AlAlO[SiO4] AlCl(OH)2 AlO(OH) AsOF3 Au(NH2)2Cl B3H6N3 B4H10 Ba(O3)2 Ba[Sn(OH)6] Ba2XeO6
Xem tất cả Hợp Chất
Advertisement

Oxit

Oxit là tên gọi của hợp chất gồm 2 nguyên tố hoá học, trong đó có một nguyên tố là oxi. Ví dụ: CO2, SO2, P2O5, SO3, Fe2O3, CuO, Cao, N2O5,….

AgO2 As2O3 As2O5 As2S5 Au2O3 BaO CaO B2O3 Cl2O CO
Xem tất cả Oxit

Muối

Trong hóa học, muối là một khái niệm chung dùng để chỉ một hợp chất được tạo bởi phản ứng trung hòa của axít (Trừ muối CsAu). Có hai loại muối khác nhau: Muối trung hoà và muối axit. Muối có công thức hoá học gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại (Na,Cu,Al,...) hoặc gốc amoni NH4+ kết hợp với một hay nhiều gốc axit (Cl-,SO42-,PO43-,...).

(NH3OH)ClO4 [Mg(H2O)6](NO3)2 [PCl4][PF6] AgSNC AgSbS2 AgPF6 AgOCN AgNO2 AgN3 AgMnO4
Xem tất cả Muối
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kim loại

Các phi kim phổ biến hơn các kim loại trong tự nhiên, nhưng các kim loại chiếm phần lớn vị trí trong bảng tuần hoàn, khoảng 80 % các nguyên tố là kim loại. Một số kim loại được biết đến nhiều nhất là nhôm, đồng, vàng, sắt, chì, bạc, titan, urani và kẽm.

Cu Fe Hg K Mg Na Ni Pb Zn Cr
Xem tất cả Kim loại
Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 07:15:47pm