Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ KHSO4 ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ KHSO4 (Kali hidro sunfat) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

KHSO4 + KHCO3H2O + K2SO4 + CO2

Điều kiện khác: Tỉ lệ 1:1

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KHSO4 + KHCO3 => H2O + K2SO4 + CO2  

Phương trình số #2

Ba(OH)2 + 2KHSO42H2O + K2SO4 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + KHSO4 => H2O + K2SO4 + BaSO4  

Phương trình số #3

K2CO3 + 2KHSO4H2O + 2K2SO4 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2CO3 + KHSO4 => H2O + K2SO4 + CO2  

Advertisement

Phương trình số #4

9Fe(NO3)2 + 12KHSO42Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3NO + 6K2SO4 + 5Fe(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe(NO3)2 + KHSO4 => Fe2(SO4)3 + H2O + NO + K2SO4 + Fe(NO3)3  

Phương trình số #5

2KMnO4 + 5K2SO3 + 6KHSO43H2O + 2MnSO4 + 9K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KMnO4 + K2SO3 + KHSO4 => H2O + MnSO4 + K2SO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2KNO3 + 56KHSO4 + 6Fe3O49Fe2(SO4)3 + 28H2O + 2NO + 29K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KNO3 + KHSO4 + Fe3O4 => Fe2(SO4)3 + H2O + NO + K2SO4  

Phương trình số #7

K2Cr2O7 + 6KI + 14KHSO47H2O + 3I2 + 11K2SO4 + Cr2(SO4)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2Cr2O7 + KI + KHSO4 => H2O + I2 + K2SO4 + Cr2(SO4)3  

Advertisement

Phương trình số #8

Al2O3 + 6KHSO4Al2(SO4)3 + 3H2O + 3K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2O3 + KHSO4 => Al2(SO4)3 + H2O + K2SO4  

Phương trình số #9

2KHSO4 + Ba(HCO3)22H2O + K2SO4 + 2CO2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KHSO4 + Ba(HCO3)2 => H2O + K2SO4 + CO2 + BaSO4  

Advertisement

Phương trình số #10

10CH3COCH3 + 12KMnO4 + 36KHSO410CH3COOH + 28H2O + 12MnSO4 + 24K2SO4 + 5CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COCH3 + KMnO4 + KHSO4 => CH3COOH + H2O + MnSO4 + K2SO4 + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 02:47:41pm