Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có S là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có S (sulfua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

H2 + SH2S

Nhiệt độ: < 350

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + S => H2S  

Advertisement

Phương trình số #4

Cu + SCuS

Nhiệt độ: ở nhiệt độ phòng Dung môi: CS2 lỏng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + S => CuS  

Phương trình số #5

3C + 2KNO3 + SK2S + N2 + 3CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + KNO3 + S => K2S + N2 + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Cl2 + 2SS2Cl2

Nhiệt độ: 125 - 130°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + S => S2Cl2  

Phương trình số #7

3F2 + SSF6

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + S => SF6  

Advertisement

Phương trình số #8

2P + 5SP2S5

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: dư S

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình P + S => P2S5  

Phương trình số #9

2Cr + 3SCr2S3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + S => Cr2S3  

Advertisement

Phương trình số #10

2HNO3 + SH2SO4 + 2NO

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + S => H2SO4 + NO  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 10:26:12pm