Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế N2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế N2 (nitơ) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

3NH4NO3 + CH27H2O + 3N2 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 + CH2 => H2O + N2 + CO2  

Phương trình số #3

2NH3 + 3PbO → 3H2O + N2 + 3Pb

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + PbO => H2O + N2 + Pb  

Advertisement

Phương trình số #4

NH4NO39H2O + 2HNO3 + 4N2

Nhiệt độ: 400- 500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 => H2O + HNO3 + N2  

Phương trình số #5

2NH33H2 + N2

Nhiệt độ: 500°C Xúc tác: Fe, P

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 => H2 + N2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3Cl2 + 2NH36HCl + N2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + NH3 => HCl + N2  

Phương trình số #7

4NH3 + 3O26H2O + 2N2

Nhiệt độ: 900°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + O2 => H2O + N2  

Advertisement

Phương trình số #8

2NH4NO34H2O + 2N2 + O2

Nhiệt độ: > 300

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 => H2O + N2 + O2  

Phương trình số #9

2NH3 + 2CrO33H2O + N2 + Cr2O3

Điều kiện khác: NH3 bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + CrO3 => H2O + N2 + Cr2O3  

Advertisement

Phương trình số #10

2(NH4)2CrO45H2O + N2 + 2NH3 + Cr2O3

Điều kiện khác: khi đun nhanh, bị phân hủy và bốc cháy.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2CrO4 => H2O + N2 + NH3 + Cr2O3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 02:46:47am