Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế BaCO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế BaCO3 (Bari cacbonat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

BaO + CO2BaCO3

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaO + CO2 => BaCO3  

Phương trình số #2

Na2CO3 + Ba(OH)22NaOH + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + Ba(OH)2 => NaOH + BaCO3  

Phương trình số #4

Ba(NO3)2 + K2CO32KNO3 + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + K2CO3 => KNO3 + BaCO3  

Phương trình số #5

Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2H2O + 2BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2 => H2O + BaCO3  

Phương trình số #6

Ba(OH)2 + CO2H2O + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + CO2 => H2O + BaCO3  

Phương trình số #7

Ba(HCO3)2H2O + CO2 + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(HCO3)2 => H2O + CO2 + BaCO3  

Phương trình số #8

Ba(OH)2 + KHCO3H2O + KOH + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + KHCO3 => H2O + KOH + BaCO3  

Phương trình số #9

BaCl2 + Na2CO32NaCl + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + Na2CO3 => NaCl + BaCO3  

Phương trình số #10

2NaHCO3 + Ba(OH)22H2O + Na2CO3 + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 + Ba(OH)2 => H2O + Na2CO3 + BaCO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 01:16:48am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(