Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

2CH3COOH + Cu(OH)22H2O + (CH3COO)2Cu

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + Cu(OH)2 => H2O + (CH3COO)2Cu  

Phương trình số #3

4NH3 + 3O26H2O + 2N2

Nhiệt độ: 900°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + O2 => H2O + N2  

Advertisement

Phương trình số #4

5/2O2 + (CH2CH2)O → H2O + CO2

Nhiệt độ: t0

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + (CH2CH2)O => H2O + CO2  

Phương trình số #5

NH4HCO3H2O + NH3 + CO2

Nhiệt độ: 50 - 60°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4HCO3 => H2O + NH3 + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2NH4NO34H2O + 2N2 + O2

Nhiệt độ: > 300

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 => H2O + N2 + O2  

Phương trình số #7

CH4 + H2O → CO + 3H2O

Nhiệt độ: 1000°C Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + H2O => CO + H2O  

Advertisement

Phương trình số #8

C2H4 + 3O22H2O + 2CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4 + O2 => H2O + CO2  

Phương trình số #9

Ca(OH)2 + Cl2CaOCl2 + H2O

Nhiệt độ: 30°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + Cl2 => CaOCl2 + H2O  

Advertisement

Phương trình số #10

Ca(OH)2 + H2SO42H2O + CaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + H2SO4 => H2O + CaSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 12:06:47am