Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Ba(NO3)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Ba(NO3)2 (Bari nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

4Ba(OH)2 + 3Cr(NO3)33Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(CrO2)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + Cr(NO3)3 => Ba(NO3)2 + H2O + Ba(CrO2)2  

Phương trình số #3

2AgNO3 + BaCl22AgCl + Ba(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + BaCl2 => AgCl + Ba(NO3)2  

Advertisement

Phương trình số #4

2HNO3 + Ba(OH)2Ba(NO3)2 + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Ba(OH)2 => Ba(NO3)2 + H2O  

Phương trình số #5

2NH4NO3 + Ba(OH)2Ba(NO3)2 + 2H2O + 2NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 + Ba(OH)2 => Ba(NO3)2 + H2O + NH3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2AgNO3 + BaCl22AgCl + Ba(NO3)2 + BaCl2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + BaCl2 => AgCl + Ba(NO3)2 + BaCl2  

Phương trình số #7

2AgNO3 + Ba(OH)2Ag2O + Ba(NO3)2 + H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + Ba(OH)2 => Ag2O + Ba(NO3)2 + H2O  

Advertisement

Phương trình số #8

4Ba(OH)2 + 2Al(NO3)33Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(AlO2)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + Al(NO3)3 => Ba(NO3)2 + H2O + Ba(AlO2)2  

Phương trình số #9

3Ba(OH)2 + 2Al(NO3)32Al(OH)3 + 3Ba(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + Al(NO3)3 => Al(OH)3 + Ba(NO3)2  

Advertisement

Phương trình số #10

Fe(NO3)2 + Ba(OH)2Ba(NO3)2 + Fe(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe(NO3)2 + Ba(OH)2 => Ba(NO3)2 + Fe(OH)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 12:57:29am