Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có BaCl2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có BaCl2 (Bari clorua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

BaCl2Cl2 + Ba

Điều kiện khác: Điện phân nóng chảy

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 => Cl2 + Ba  

Phương trình số #2

BaCl2 + Na2SO42NaCl + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + Na2SO4 => NaCl + BaSO4  

Phương trình số #3

BaCl2 + Ca(OH)2Ba(OH)2 + CaCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + Ca(OH)2 => Ba(OH)2 + CaCl2  

Phương trình số #4

BaCl2 + H2SO42HCl + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + H2SO4 => HCl + BaSO4  

Phương trình số #5

Al2(SO4)3 + 3BaCl22AlCl3 + 3BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2(SO4)3 + BaCl2 => AlCl3 + BaSO4  

Phương trình số #6

BaCl2 + NaHSO4HCl + NaCl + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + NaHSO4 => HCl + NaCl + BaSO4  

Phương trình số #7

BaCl2 + 2KHSO3H2O + 2KCl + SO2 + BaSO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + KHSO3 => H2O + KCl + SO2 + BaSO3  

Phương trình số #8

BaCl2 + CaSO4CaCl2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + CaSO4 => CaCl2 + BaSO4  

Phương trình số #9

BaCl2 + CuSO4CuCl2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + CuSO4 => CuCl2 + BaSO4  

Phương trình số #10

3BaCl2 + Fe2(SO4)32FeCl3 + 3BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + Fe2(SO4)3 => FeCl3 + BaSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-15 04:55:10am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(