Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Ba(NO3)2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Ba(NO3)2 (Bari nitrat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Ba(NO3)2 + H2SO42HNO3 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + H2SO4 => HNO3 + BaSO4  

Phương trình số #3

3Ba(NO3)2 + Fe2(SO4)32Fe(NO3)3 + 3BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + Fe2(SO4)3 => Fe(NO3)3 + BaSO4  

Phương trình số #4

Ba(NO3)2 + FeSO4Fe(NO3)2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + FeSO4 => Fe(NO3)2 + BaSO4  

Phương trình số #5

Ba(NO3)2 + K2CO32KNO3 + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + K2CO3 => KNO3 + BaCO3  

Phương trình số #6

Ba(NO3)2 + CuSO4Cu(NO3)2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + CuSO4 => Cu(NO3)2 + BaSO4  

Phương trình số #7

3Ba(NO3)2 + 2K3PO46KNO3 + Ba3(PO4)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + K3PO4 => KNO3 + Ba3(PO4)2  

Phương trình số #8

(NH4)2SO4 + Ba(NO3)22NH4NO3 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2SO4 + Ba(NO3)2 => NH4NO3 + BaSO4  

Phương trình số #9

Ba(NO3)2 + H2O + Na2Cr2O72HNO3 + Na2CrO4 + BaCrO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + H2O + Na2Cr2O7 => HNO3 + Na2CrO4 + BaCrO4  

Phương trình số #10

Ba(NO3)2 + K2SO42KNO3 + BaSO4

Điều kiện khác: nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + K2SO4 => KNO3 + BaSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 10:13:55pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(