Advertisement

Chủ đề: Phương trình hóa học vô cơ - Trang 9

Tất cả những phương trình hóa học vô cô có trên Từ điển Phương Trình Hóa Học - Cập nhật 2022

Định nghĩa phân loại

nCF2=CF2(-CF2-CF2-)n

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: p, xt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CF2=CF2 => (-CF2-CF2-)n  

Phương trình số #2

2HCl + Ba(HCO3)2BaCl2 + 2H2O + 2CO2

Nhiệt độ: t0 thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Ba(HCO3)2 => BaCl2 + H2O + CO2  

Phương trình số #3

Ba(OH)2 + Zn(NO3)2Ba(NO3)2 + Zn(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + Zn(NO3)2 => Ba(NO3)2 + Zn(OH)2  

Phương trình số #4

Ca(HCO3)2 + 2KOH → CaCO3 + 2H2O + K2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(HCO3)2 + KOH => CaCO3 + H2O + K2CO3  

Phương trình số #5

(6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + FexOy => H2O + NO2 + Fe(NO3)3  

Phương trình số #6

10CH3COCH3 + 12KMnO4 + 36KHSO410CH3COOH + 28H2O + 12MnSO4 + 24K2SO4 + 5CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COCH3 + KMnO4 + KHSO4 => CH3COOH + H2O + MnSO4 + K2SO4 + CO2  

Phương trình số #7

2H2O + CaI2Ca(OH)2 + 2HI

Nhiệt độ: t0 cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CaI2 => Ca(OH)2 + HI  

Phương trình số #8

K2CO3 + 2NH4NO3H2O + 2KNO3 + 2NH3 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2CO3 + NH4NO3 => H2O + KNO3 + NH3 + CO2  

Phương trình số #9

MgCl2 + K2SO42KCl + MgSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MgCl2 + K2SO4 => KCl + MgSO4  

Phương trình số #10

HCl + NaHSO4H2SO4 + NaCl

Nhiệt độ: t0 thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaHSO4 => H2SO4 + NaCl  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 06:25:47pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(