Advertisement

Chủ đề: Phương trình hóa học hữu cơ - Trang 6

Tất cả những phương trình hữu cơ hiện có trên Từ Điển Phương Trình Hóa Học - Cập nhật 2022

Định nghĩa phân loại

Phương trình số #2

(NH2)2CO + H2O → NH3 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH2)2CO + H2O => NH3 + CO2  

Phương trình số #3

CH3CCH + NaNH2NH3 + CH3-CCNa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3CCH + NaNH2 => NH3 + CH3-CCNa  

Phương trình số #4

NaCN + CH3CH2I → CH3CH2CN

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaCN + CH3CH2I => CH3CH2CN  

Phương trình số #5

H2CN2 + RCOOH → N2 + R-COO-CH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2CN2 + RCOOH => N2 + R-COO-CH3  

Phương trình số #6

C6H5-CH2COOH → C6H5-CH2-CH2OH

Điều kiện khác: (1) LiAlH4; (2) H3O+

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5-CH2COOH => C6H5-CH2-CH2OH  

Phương trình số #7

C6H5COOH → C6H5-CO-CH2CH3

Điều kiện khác: (1). 2CH3CH2-Li (2). H2O

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5COOH => C6H5-CO-CH2CH3  

Phương trình số #8

C6H5-CH2Br → C6H5-CH2COOH

Điều kiện khác: (1) NaCN, acetone (2) H+, H2O

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5-CH2Br => C6H5-CH2COOH  

Phương trình số #9

C6H5-COOH → C6H5-COCl

Điều kiện khác: SOCl2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5-COOH => C6H5-COCl  

Phương trình số #10

C2H5OH + C6H5-COCl → HCl + C6H5COOC2H5

Điều kiện khác: etanol

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH + C6H5-COCl => HCl + C6H5COOC2H5  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 02:43:56am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(