Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO45Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2MnSO4 + K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + H2SO4 + KMnO4 => Fe2(SO4)3 + H2O + MnSO4 + K2SO4  

Phương trình số #3

24HNO3 + FeCuS2Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3

Nhiệt độ: t0 cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + FeCuS2 => Cu(NO3)2 + H2O + H2SO4 + NO2 + Fe(NO3)3  

Advertisement

Phương trình số #4

2NH3 + CO2(NH2)2CO + H2O

Nhiệt độ: 180 - 200°C Áp suất: 200

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + CO2 => (NH2)2CO + H2O  

Phương trình số #5

NH4NO39H2O + 2HNO3 + 4N2

Nhiệt độ: 400- 500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 => H2O + HNO3 + N2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2C2H5OH → C4H6 + H2 + H2O

Nhiệt độ: 450 độ C Xúc tác: Al2O3, Cr2O3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH => C4H6 + H2 + H2O  

Phương trình số #7

CuO + 2HCl → H2O + CuCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + HCl => H2O + CuCl2  

Advertisement

Phương trình số #8

2yHCl + FexOy → yH2O + xfecl2y/x

Điều kiện khác: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + FexOy => H2O + fecl2y/x  

Phương trình số #9

C2H5OH + 3O23H2O + 2CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH + O2 => H2O + CO2  

Advertisement

Phương trình số #10

O2 + C2H5COOH → H2O + CO2

Nhiệt độ: t0

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + C2H5COOH => H2O + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 01:22:53am