Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế NH4Cl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế NH4Cl (amoni clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

HCl + NH3NH4Cl

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NH3 => NH4Cl  

Phương trình số #3

2H2O + 2NH3 + MgCl2Mg(OH)2 + 2NH4Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NH3 + MgCl2 => Mg(OH)2 + NH4Cl  

Advertisement

Phương trình số #4

HCl + NH4HSO3H2O + NH4Cl + SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NH4HSO3 => H2O + NH4Cl + SO2  

Phương trình số #5

HCl + NH4HCO3H2O + NH4Cl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NH4HCO3 => H2O + NH4Cl + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3Cl2 + 8NH3N2 + 6NH4Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + NH3 => N2 + NH4Cl  

Phương trình số #7

2H2O + 2NH3 + CuCl2Cu(OH)2 + 2NH4Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NH3 + CuCl2 => Cu(OH)2 + NH4Cl  

Advertisement

Phương trình số #8

HCl + HCOONH4NH4Cl + HCOOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + HCOONH4 => NH4Cl + HCOOH  

Phương trình số #9

C6H5Cl + 2NH3C6H5NH2 + NH4Cl

Xúc tác: CuCl2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5Cl + NH3 => C6H5NH2 + NH4Cl  

Advertisement

Phương trình số #10

6HCl + [Cu(NH3)4](OH)22H2O + 4NH4Cl + CuCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + [Cu(NH3)4](OH)2 => H2O + NH4Cl + CuCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 11:53:24pm