Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Mg(NO3)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Mg(NO3)2 (magie nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Mg + 2Fe(NO3)32Fe(NO3)2 + Mg(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + Fe(NO3)3 => Fe(NO3)2 + Mg(NO3)2  

Phương trình số #3

12HNO3 + 5Mg → 6H2O + 5Mg(NO3)2 + N2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Mg => H2O + Mg(NO3)2 + N2  

Advertisement

Phương trình số #4

10HNO3 + 4Mg → 5H2O + 4Mg(NO3)2 + N2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Mg => H2O + Mg(NO3)2 + N2O  

Phương trình số #5

3Mg + 2Al(NO3)32Al + 3Mg(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + Al(NO3)3 => Al + Mg(NO3)2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3Mg + 2Fe(NO3)32Fe + 3Mg(NO3)2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + Fe(NO3)3 => Fe + Mg(NO3)2  

Phương trình số #7

10HNO3 + 4Mg → 3H2O + 4Mg(NO3)2 + NH4NO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Mg => H2O + Mg(NO3)2 + NH4NO3  

Advertisement

Phương trình số #8

Mg + 2N2O4Mg(NO3)2 + 2NO

Nhiệt độ: 150°C Áp suất: chân không Dung môi: etyl axetat

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + N2O4 => Mg(NO3)2 + NO  

Phương trình số #9

2AgNO3 + Mg → 2Ag + Mg(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + Mg => Ag + Mg(NO3)2  

Advertisement

Phương trình số #10

2HNO3 + Mg(OH)22H2O + Mg(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Mg(OH)2 => H2O + Mg(NO3)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 09:33:00am