Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế HNO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế HNO3 (axit nitric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

H2O + 3NO22HNO3 + NO

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NO2 => HNO3 + NO  

Phương trình số #3

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + HCl => AgCl + HNO3  

Advertisement

Phương trình số #4

3HNO2H2O + HNO3 + 3NO

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO2 => H2O + HNO3 + NO  

Phương trình số #5

Ba(NO3)2 + H2SO42HNO3 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + H2SO4 => HNO3 + BaSO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

6Fe(NO3)2 + 9H2SO43Fe2(SO4)3 + 4H2O + 10HNO3 + NO

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe(NO3)2 + H2SO4 => Fe2(SO4)3 + H2O + HNO3 + NO  

Phương trình số #7

9H2SO4 + 6KMnO4 + 10NO → 4H2O + 10HNO3 + 6MnSO4 + 3K2SO4

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + KMnO4 + NO => H2O + HNO3 + MnSO4 + K2SO4  

Advertisement

Phương trình số #9

H2SO4 + NaNO3HNO3 + NaHSO4

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + NaNO3 => HNO3 + NaHSO4  

Advertisement

Phương trình số #10

2AgNO3 + H2S → 2HNO3 + Ag2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + H2S => HNO3 + Ag2S  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 12:25:45pm