Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế C2H5OH

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế C2H5OH (rượu etylic) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

CH3CHO + H2O → C2H5OH

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: xúc tác

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3CHO + H2O => C2H5OH  

Phương trình số #2

C6H12O62C2H5OH + 2CO2

Nhiệt độ: 30-35°C Xúc tác: enzim

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H12O6 => C2H5OH + CO2  

Phương trình số #3

C2H4 + H2O → C2H5OH

Xúc tác: H2SO4; H3PO4 Điều kiện khác: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4 + H2O => C2H5OH  

Advertisement

Phương trình số #4

C6H12O62C2H5OH + 2CO2

Nhiệt độ: 30 - 35°C Xúc tác: men zima

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H12O6 => C2H5OH + CO2  

Phương trình số #5

H2O + CH3COOC2H5C2H5OH + CH3COOH

Điều kiện khác: với sự hiện diện của H+

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CH3COOC2H5 => C2H5OH + CH3COOH  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

HNO2 + C2H5NH2C2H5OH + H2O + N2

Nhiệt độ: nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO2 + C2H5NH2 => C2H5OH + H2O + N2  

Phương trình số #7

H2O + CH2=CH2C2H5OH

Nhiệt độ: 300°C Xúc tác: H2SO4

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CH2=CH2 => C2H5OH  

Advertisement

Phương trình số #8

C2H4 + H2O → C2H5OH

Xúc tác: axit

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4 + H2O => C2H5OH  

Advertisement

Phương trình số #10

C6H12O6 + H2O → 2C2H5OH + 2CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H12O6 + H2O => C2H5OH + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 02:58:37am