Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Zn(NO3)2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Ba(OH)2 + Zn(NO3)2Ba(NO3)2 + Zn(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + Zn(NO3)2 => Ba(NO3)2 + Zn(OH)2  

Phương trình số #3

2H2O + 2NH3 + Zn(NO3)22NH4NO3 + Zn(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NH3 + Zn(NO3)2 => NH4NO3 + Zn(OH)2  

Advertisement

Phương trình số #4

2Zn(NO3)24NO2 + O2 + 2ZnO

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn(NO3)2 => NO2 + O2 + ZnO  

Phương trình số #5

Ca(OH)2 + Zn(NO3)2Ca(NO3)2 + Zn(OH)2

Điều kiện khác: Ca(OH)2 vừa đủ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + Zn(NO3)2 => Ca(NO3)2 + Zn(OH)2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Zn(NO3)2 + 2TlOH → Zn(OH)2 + 2TlNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn(NO3)2 + TlOH => Zn(OH)2 + TlNO3  

Phương trình số #7

2Zn(NO3)2 + Na4P2O74NaNO3 + Zn2P2O7

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn(NO3)2 + Na4P2O7 => NaNO3 + Zn2P2O7  

Advertisement

Phương trình số #8

Na2CO3 + Zn(NO3)22NaNO3 + ZnCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + Zn(NO3)2 => NaNO3 + ZnCO3  

Phương trình số #9

2NaOH + Zn(NO3)22NaNO3 + Zn(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + Zn(NO3)2 => NaNO3 + Zn(OH)2  

Advertisement

Phương trình số #10

Na2S + Zn(NO3)22NaNO3 + ZnS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2S + Zn(NO3)2 => NaNO3 + ZnS  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 02:41:26pm