Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có H2SO4 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có H2SO4 (axit sulfuric) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO45Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2MnSO4 + K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + H2SO4 + KMnO4 => Fe2(SO4)3 + H2O + MnSO4 + K2SO4  

Phương trình số #3

2Al + 3H2SO4Al2(SO4)3 + 3H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + H2SO4 => Al2(SO4)3 + H2  

Advertisement

Phương trình số #4

H2SO4 + Zn → H2 + ZnSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Zn => H2 + ZnSO4  

Phương trình số #5

Cu + 2H2SO42H2O + SO2 + CuSO4

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + H2SO4 => H2O + SO2 + CuSO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

8H2SO4 + 2KMnO4 + 10NaBr → 5Br2 + 8H2O + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + KMnO4 + NaBr => Br2 + H2O + MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4  

Phương trình số #7

BaCl2 + H2SO42HCl + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + H2SO4 => HCl + BaSO4  

Advertisement

Phương trình số #8

Ca(OH)2 + H2SO42H2O + CaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + H2SO4 => H2O + CaSO4  

Phương trình số #9

Ca3(PO4)2 + 3H2SO43CaSO4 + 2H3PO4

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca3(PO4)2 + H2SO4 => CaSO4 + H3PO4  

Advertisement

Phương trình số #10

H2SO4 + O2 + CrSO42H2O + 2Cr2(SO4)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + O2 + CrSO4 => H2O + Cr2(SO4)3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 10:16:27pm