Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Fe(NO3)3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

4Fe(NO3)32Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe(NO3)3 => Fe2O3 + NO2 + O2  

Phương trình số #3

3Cu(OH)2 + 2Fe(NO3)33Cu(NO3)2 + 2Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(OH)2 + Fe(NO3)3 => Cu(NO3)2 + Fe(OH)3  

Advertisement

Phương trình số #4

Cu + 2Fe(NO3)3Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + Fe(NO3)3 => Cu(NO3)2 + Fe(NO3)2  

Phương trình số #5

Mg + 2Fe(NO3)32Fe(NO3)2 + Mg(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + Fe(NO3)3 => Fe(NO3)2 + Mg(NO3)2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Al + 3Fe(NO3)33Fe(NO3)2 + Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Fe(NO3)3 => Fe(NO3)2 + Al(NO3)3  

Phương trình số #7

3Mg + 2Fe(NO3)32Fe + 3Mg(NO3)2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + Fe(NO3)3 => Fe + Mg(NO3)2  

Advertisement

Phương trình số #8

3H2O + 3K2CO3 + 2Fe(NO3)36KNO3 + 3CO2 + 2Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + K2CO3 + Fe(NO3)3 => KNO3 + CO2 + Fe(OH)3  

Phương trình số #9

3Zn + 2Fe(NO3)32Fe + 3Zn(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + Fe(NO3)3 => Fe + Zn(NO3)2  

Advertisement

Phương trình số #10

3NaOH + Fe(NO3)33NaNO3 + Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + Fe(NO3)3 => NaNO3 + Fe(OH)3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 11:34:28am