Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có CO2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có CO2 (Cacbon dioxit) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

CaO + CO2CaCO3

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaO + CO2 => CaCO3  

Advertisement

Phương trình số #4

2NH3 + CO2(NH2)2CO + H2O

Nhiệt độ: 180 - 200°C Áp suất: 200

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + CO2 => (NH2)2CO + H2O  

Phương trình số #5

BaO + CO2BaCO3

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaO + CO2 => BaCO3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Ca(OH)2 + CO2CaCO3 + H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O  

Phương trình số #7

CaO + CO2CaCO3

Điều kiện khác: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaO + CO2 => CaCO3  

Advertisement

Phương trình số #8

2H2 + CO2C + 2H2O

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + CO2 => C + H2O  

Phương trình số #9

2Mg + CO2C + 2MgO

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + CO2 => C + MgO  

Advertisement

Phương trình số #10

CO2 + K[Al(OH)4] → Al(OH)3 + KHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO2 + K[Al(OH)4] => Al(OH)3 + KHCO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 08:23:26pm