Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế AgNO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế AgNO3 (bạc nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Ag + Fe(NO3)3AgNO3 + Fe(NO3)2

Điều kiện khác: ở nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag + Fe(NO3)3 => AgNO3 + Fe(NO3)2  

Phương trình số #2

2Ag + Cu(NO3)22AgNO3 + Cu

Điều kiện khác: ở nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag + Cu(NO3)2 => AgNO3 + Cu  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 07:43:27am