Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế NaNO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế NaNO3 (Natri Nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + NaCl => AgCl + NaNO3  

Phương trình số #3

Fe(NO3)2 + Na2CO3FeCO3 + 2NaNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe(NO3)2 + Na2CO3 => FeCO3 + NaNO3  

Phương trình số #4

AgNO3 + NaI → NaNO3 + AgI

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + NaI => NaNO3 + AgI  

Phương trình số #5

N2O5 + 2NaOH → H2O + 2NaNO3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình N2O5 + NaOH => H2O + NaNO3  

Phương trình số #6

Fe(NO3)2 + Na2S → FeS + 2NaNO3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe(NO3)2 + Na2S => FeS + NaNO3  

Phương trình số #7

2AgNO3 + Na2S → 2NaNO3 + Ag2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + Na2S => NaNO3 + Ag2S  

Phương trình số #8

3NaOH + Al(NO3)3Al(OH)3 + 3NaNO3

Nhiệt độ: nhiệt đọ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + Al(NO3)3 => Al(OH)3 + NaNO3  

Phương trình số #9

2AgNO3 + Na2SO42NaNO3 + Ag2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + Na2SO4 => NaNO3 + Ag2SO4  

Phương trình số #10

3Ca(NO3)2 + 2Na3PO4Ca3(PO4)2 + 6NaNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(NO3)2 + Na3PO4 => Ca3(PO4)2 + NaNO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 10:42:29pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(