Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Fe(NO3)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Fe(NO3)2 (sắt (II) nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Cu(NO3)2 + Fe → Cu + Fe(NO3)2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(NO3)2 + Fe => Cu + Fe(NO3)2  

Phương trình số #3

2AgNO3 + Fe → 2Ag + Fe(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + Fe => Ag + Fe(NO3)2  

Advertisement

Phương trình số #4

2AgNO3 + FeCl22AgCl + Fe(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + FeCl2 => AgCl + Fe(NO3)2  

Phương trình số #5

Cu + 2Fe(NO3)3Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + Fe(NO3)3 => Cu(NO3)2 + Fe(NO3)2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Ba(NO3)2 + FeSO4Fe(NO3)2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + FeSO4 => Fe(NO3)2 + BaSO4  

Phương trình số #7

Fe2O3 + 6HNO32Fe(NO3)2 + 3H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2O3 + HNO3 => Fe(NO3)2 + H2O  

Advertisement

Phương trình số #8

2AgNO3 + FeO → Ag2O + Fe(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + FeO => Ag2O + Fe(NO3)2  

Phương trình số #9

Mg + 2Fe(NO3)32Fe(NO3)2 + Mg(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + Fe(NO3)3 => Fe(NO3)2 + Mg(NO3)2  

Advertisement

Phương trình số #10

Cu(NO3)2 + FeCl2Fe(NO3)2 + CuCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(NO3)2 + FeCl2 => Fe(NO3)2 + CuCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 04:39:09pm