Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế CaCO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế CaCO3 (canxi cacbonat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

CaO + CO2CaCO3

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaO + CO2 => CaCO3  

Phương trình số #2

Ca(OH)2 + NaHCO3CaCO3 + H2O + NaOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + NaHCO3 => CaCO3 + H2O + NaOH  

Phương trình số #3

Ca(OH)2 + CO2CaCO3 + H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O  

Advertisement

Phương trình số #4

CaO + CO2CaCO3

Điều kiện khác: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaO + CO2 => CaCO3  

Phương trình số #5

Ca(HCO3)2CaCO3 + H2O + CO2

Nhiệt độ: to

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(HCO3)2 => CaCO3 + H2O + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Ca(OH)2 + K2CO3CaCO3 + 2KOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + K2CO3 => CaCO3 + KOH  

Phương trình số #7

Ca(OH)2 + Na2CO3CaCO3 + 2NaOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + Na2CO3 => CaCO3 + NaOH  

Advertisement

Phương trình số #8

Na2CO3 + CaCl2CaCO3 + 2NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + CaCl2 => CaCO3 + NaCl  

Phương trình số #9

2CaOCl2 + H2O + CO2CaCO3 + CaCl2 + 2HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaOCl2 + H2O + CO2 => CaCO3 + CaCl2 + HClO  

Advertisement

Phương trình số #10

Ca(OH)2 + CO2CaCO3 + H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 04:52:55pm