Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế BaCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế BaCl2 (Bari clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

2Cl2 + 2Ba(OH)2BaCl2 + 2H2O + Ba(ClO)2

Điều kiện khác: Nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Ba(OH)2 => BaCl2 + H2O + Ba(ClO)2  

Phương trình số #2

Cl2 + Ba → BaCl2

Nhiệt độ: t0 C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Ba => BaCl2  

Phương trình số #3

3Ba(OH)2 + 2FeCl33BaCl2 + 2Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + FeCl3 => BaCl2 + Fe(OH)3  

Advertisement

Phương trình số #4

MgCl2 + Ba(OH)2BaCl2 + Mg(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MgCl2 + Ba(OH)2 => BaCl2 + Mg(OH)2  

Phương trình số #5

2NH4Cl + Ba(OH)2BaCl2 + 2H2O + 2NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4Cl + Ba(OH)2 => BaCl2 + H2O + NH3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

6H2O + 3Ba + 2FeCl33BaCl2 + 2H2 + 2Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Ba + FeCl3 => BaCl2 + H2 + Fe(OH)3  

Phương trình số #7

2AlCl3 + 3Ba(OH)22Al(OH)3 + 3BaCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + Ba(OH)2 => Al(OH)3 + BaCl2  

Advertisement

Phương trình số #8

FeCl2 + Ba(OH)2BaCl2 + Fe(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + Ba(OH)2 => BaCl2 + Fe(OH)2  

Phương trình số #9

2AlCl3 + 4Ba(OH)23BaCl2 + 4H2O + Ba(AlO2)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + Ba(OH)2 => BaCl2 + H2O + Ba(AlO2)2  

Advertisement

Phương trình số #10

2HCl + BaCO3BaCl2 + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + BaCO3 => BaCl2 + H2O + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 10:42:48am