Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có ZnSO4 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có ZnSO4 (kẽm sulfat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

2H2O + 2ZnSO42H2SO4 + O2 + 2Zn

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + ZnSO4 => H2SO4 + O2 + Zn  

Phương trình số #3

ZnSO4 + BaS → ZnS + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình ZnSO4 + BaS => ZnS + BaSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

2Al + 3ZnSO4Al2(SO4)3 + 3Zn

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + ZnSO4 => Al2(SO4)3 + Zn  

Phương trình số #5

2Al(OH)3 + 3ZnSO4Al2(SO4)3 + 3Zn(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al(OH)3 + ZnSO4 => Al2(SO4)3 + Zn(OH)2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

K2S + ZnSO4ZnS + K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2S + ZnSO4 => ZnS + K2SO4  

Phương trình số #7

ZnSO4 + Ba(OH)2Zn(OH)2 + BaSO4

Điều kiện khác: không có điều kiện

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình ZnSO4 + Ba(OH)2 => Zn(OH)2 + BaSO4  

Advertisement

Phương trình số #8

3ZnSO4 + 2H3PO43H2SO4 + Zn3(PO4)2

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình ZnSO4 + H3PO4 => H2SO4 + Zn3(PO4)2  

Phương trình số #9

4NH3 + ZnSO4Zn(NH3)4SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + ZnSO4 => Zn(NH3)4SO4  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 06:56:00pm