Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có SO3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có SO3 (sulfuarơ) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2SO3O2 + 2SO2

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: V2O5

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SO3 => O2 + SO2  

Phương trình số #3

2KI + SO3I2 + K2SO3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KI + SO3 => I2 + K2SO3  

Phương trình số #4

2NH3 + 3SO3H2O + N2 + 3SO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + SO3 => H2O + N2 + SO2  

Phương trình số #6

BaCl2 + H2O + SO32HCl + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + H2O + SO3 => HCl + BaSO4  

Phương trình số #9

H2S + SO3H2S2O3

Nhiệt độ: −78 Dung môi: diethyl ether

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + SO3 => H2S2O3  

Phương trình số #10

H2SO4 + nSO3H2SO4.nSO3

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + SO3 => H2SO4.nSO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 04:02:44am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(