Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có NaHSO4 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có NaHSO4 (Natri hidro sunfat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

HCl + NaHSO4H2SO4 + NaCl

Nhiệt độ: t0 thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaHSO4 => H2SO4 + NaCl  

Phương trình số #3

BaCl2 + NaHSO4HCl + NaCl + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + NaHSO4 => HCl + NaCl + BaSO4  

Phương trình số #4

Na2CO3 + NaHSO4Na2SO4 + NaHCO3

Điều kiện khác: thiếu NaHCO3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + NaHSO4 => Na2SO4 + NaHCO3  

Phương trình số #5

BaCl2 + 2NaHSO42HCl + Na2SO4 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + NaHSO4 => HCl + Na2SO4 + BaSO4  

Phương trình số #6

Ca(HCO3)2 + 2NaHSO42H2O + Na2SO4 + 2CO2 + CaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(HCO3)2 + NaHSO4 => H2O + Na2SO4 + CO2 + CaSO4  

Phương trình số #7

NaHCO3 + NaHSO4H2O + Na2SO4 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 + NaHSO4 => H2O + Na2SO4 + CO2  

Phương trình số #8

2H2O + 2NaHSO4 + Ba(AlO2)22Al(OH)3 + Na2SO4 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaHSO4 + Ba(AlO2)2 => Al(OH)3 + Na2SO4 + BaSO4  

Phương trình số #9

2NaHSO4 + Ba(HCO3)22H2O + Na2SO4 + 2CO2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHSO4 + Ba(HCO3)2 => H2O + Na2SO4 + CO2 + BaSO4  

Phương trình số #10

Ag2O + 2NaHSO4H2O + Na2SO4 + Ag2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2O + NaHSO4 => H2O + Na2SO4 + Ag2SO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-15 06:12:52am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(