Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có KHCO3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có KHCO3 (Kali hidro cacbonat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

KHSO4 + KHCO3H2O + K2SO4 + CO2

Điều kiện khác: Tỉ lệ 1:1

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KHSO4 + KHCO3 => H2O + K2SO4 + CO2  

Phương trình số #2

CH3COOH + KHCO3H2O + CO2 + CH3COOK

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + KHCO3 => H2O + CO2 + CH3COOK  

Phương trình số #3

2KHCO3H2O + K2CO3 + CO2

Nhiệt độ: 100 - 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KHCO3 => H2O + K2CO3 + CO2  

Advertisement

Phương trình số #4

Ba(OH)2 + KHCO3H2O + KOH + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + KHCO3 => H2O + KOH + BaCO3  

Phương trình số #5

HCl + KHCO3H2O + KCl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + KHCO3 => H2O + KCl + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Ca(OH)2 + 2KHCO3CaCO3 + 2H2O + K2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + KHCO3 => CaCO3 + H2O + K2CO3  

Phương trình số #7

Ca(OH)2 + KHCO3CaCO3 + H2O + KOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + KHCO3 => CaCO3 + H2O + KOH  

Advertisement

Phương trình số #8

Ba(OH)2 + 2KHCO3H2O + K2CO3 + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + KHCO3 => H2O + K2CO3 + BaCO3  

Phương trình số #9

KOH + KHCO3H2O + K2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + KHCO3 => H2O + K2CO3  

Advertisement

Phương trình số #10

SO2 + KHCO3CO2 + KHSO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SO2 + KHCO3 => CO2 + KHSO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 07:05:37am