Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Ca(NO3)2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Ca(NO3)2 (canxi nitrat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

(NH4)2CO3 + Ca(NO3)2CaCO3 + 2NH4NO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2CO3 + Ca(NO3)2 => CaCO3 + NH4NO3  

Phương trình số #3

Ca(NO3)2 + Na2CO3CaCO3 + 2NaNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(NO3)2 + Na2CO3 => CaCO3 + NaNO3  

Advertisement

Phương trình số #4

Ca(NO3)2O2 + Ca(NO2)2

Nhiệt độ: 450-500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(NO3)2 => O2 + Ca(NO2)2  

Phương trình số #5

Ca(NO3)2 + 2NaF → CaF2 + 2NaNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(NO3)2 + NaF => CaF2 + NaNO3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Ca(NO3)2 + 6H2O → [Ca(H2O)6] + 2NO3

Điều kiện khác: pH 7

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(NO3)2 + H2O => [Ca(H2O)6] + NO3  

Phương trình số #7

Ca(NO3)2 + 4H → 2H2O + Ca(NO2)2

Điều kiện khác: hydro được điều chế từ phản ứng Zn với HCl loãng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(NO3)2 + H => H2O + Ca(NO2)2  

Advertisement

Phương trình số #8

2Ca(NO3)22CaO + 4NO2 + O2

Nhiệt độ: > 561

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(NO3)2 => CaO + NO2 + O2  

Phương trình số #9

2(NH4)3PO4 + 3Ca(NO3)2Ca3(PO4)2 + 6NH4NO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)3PO4 + Ca(NO3)2 => Ca3(PO4)2 + NH4NO3  

Advertisement

Phương trình số #10

Ca(NO3)2 + Na2[Sn(OH)6] → 2NaNO3 + Ca[Sn(OH)6]

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(NO3)2 + Na2[Sn(OH)6] => NaNO3 + Ca[Sn(OH)6]  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 11:56:20pm