Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Br2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Br2 (brom) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

2Al + 3Br22AlBr3

Nhiệt độ: 25°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Br2 => AlBr3  

Phương trình số #3

Br2 + C6H6C6H5Br + HBr

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: Fe

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + C6H6 => C6H5Br + HBr  

Advertisement

Phương trình số #5

Br2 + H22HBr

Nhiệt độ: 350°C Xúc tác: Pt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + H2 => HBr  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3Br2 + C6H5OH → 3HBr + (Br)3C6H2OH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + C6H5OH => HBr + (Br)3C6H2OH  

Phương trình số #7

Br2 + 2NaI → I2 + 2NaBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + NaI => I2 + NaBr  

Advertisement

Phương trình số #8

Br2 + C2H2BrHC=CHBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + C2H2 => BrHC=CHBr  

Phương trình số #9

2Br2 + C2H2C2H2Br4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + C2H2 => C2H2Br4  

Advertisement

Phương trình số #10

3Br2 + C6H5NH2C6H2Br3NH2 + 3HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + C6H5NH2 => C6H2Br3NH2 + HBr  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 08:42:15pm