C6H5OH + (CH3CO)2OCH3COOH + CH3COOC6H5
(lỏng) (rắn) (lỏng) (rắn)
(không màu) (không màu) (không màu) (không màu)
1 1 1 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Nhiệt độ: nhiệt độ thường
Cho C6H5-OH tác dụng với anhidrit axetic tạo thành phenyl axetat.

Câu 1. Phenol

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:


A. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH.
B. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.
C. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na.
D. nước brôm, anhidrit axetic, dung dịch NaOH .

Xem đáp án

Câu 2. Điều chế Phenyl axetat

Phenyl axetat được điều chế trực tiếp từ ?


A. Axit axetic và phenol
B. Axit axetic và ancol benzylic.
C. Anhiđrit axetic và phenol.
D. Anhiđrit axetic và ancol benzylic.

Xem đáp án

Câu 3. Tìm nhận định sai

Cho các phát biểu sau : (a) Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic. (d) Các este chỉ được điều chế từ axit cacboxylic và ancol. (c) Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit. (d) Anilin phản ứng với axit HCl tạo ra muối phenylamoni clorua. (e) Trong phân tử amilopectin các mắc xích α–glucôzơ chỉ được nối với nhau bởi liên kết α –1,6– glicôzit Số nhận định không đúng là :


A. 3
B. 2
C. 5
D. 1

Xem đáp án

Câu 4. Tìm nhận xét sai về este

Nhận xét nào sau đây không đúng ?


A. Trong phản ứng este hóa từ ancol và axit, phân tử nước có nguồn gốc từ nhóm –OH của axit cacboxylic.
B. Không thể điều chế được phenyl axetat từ phenol và axit axetic.
C. Phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic và ancol là phản ứng thuận nghịch.
D. Thủy phân este đơn chức trong môi trường bazơ luôn cho sản phẩm là muối và ancol.

Xem đáp án

Câu 5. Phản ứng tạo este

Cho các cặp chất: (1) CH3COOH và C2H5CHO ; (2) C6H5OH và CH3COOH ; (3) C6H5OH và (CH3CO)2O ; (4) CH3COOH và C2H5OH ; (5) CH3COOH và CH≡CH ; (6) C6H5COOH và C2H5OH. Những cặp chất nào tham gia phản ứng tạo thành este ở điều kiện thích hợp?


A. (3),(4),(6)
B. (1),(2),(3),(4),(5)
C. (3),(4),(5),(6)
D. (2),(3),(4),(5),(6)

Xem đáp án

Câu 6. Este

Este X có CTPT CH3COOC6H5. Phát biểu nào sau đây về X là đúng


A. Tên gọi của X là benzyl axetat
B. X có phản ứng tráng gương
C. Khi cho X tác dụng với NaOH (vừa đủ) thì thu được 2 muối.
D. X được điều chế bằng phản ứng của axit axetic với phenol.

Xem đáp án

Câu 7. Chất tác dụng phenol

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:


A. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH.
B. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.
C. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na.
D. nước brôm, anhidrit axetic, dung dịch NaOH.

Xem đáp án

Câu 8. Chất tác dụng với phenol

Phenol phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?


A. Na; NaOH; NaHCO3.
B. Na; Br2; CH3COOH.
C. Na; NaOH; (CH3CO)2O.
D. Br2; HCl; KOH.

Xem đáp án
CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OHCH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag + H2O + 3NH3
(rắn) (rắn) (rắn) (kt) (lỏng) (khí)
(không màu) (không màu) (không màu) (đen) (không màu) (không màu)
1 2 1 2 1 3 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Nhiệt độ: nhiệt độ
Cho vào ống nghiệm sạch 1ml dung dịch AgNO3 1%, sau đó nhỏ từng giọt dung dịch NH3 5% và lắc đều đến khi kết tủa vừa tan hết. Thêm tiếp 1ml dung dịch glucozo. Đun nóng nhẹ ống nghiệm. Trên thành ống nghiệm thấy xuất hiện 1 lớp bạc sáng như gương
Có hiện tượng kết tủa đó là Ag. Có khí mùi khai sốc thoát ra.

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(