Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NH4NO3 ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NH4NO3 (amoni nitrat) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

NH4NO39H2O + 2HNO3 + 4N2

Nhiệt độ: 400- 500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 => H2O + HNO3 + N2  

Phương trình số #3

NaOH + NH4NO3H2O + NaNO3 + NH3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + NH4NO3 => H2O + NaNO3 + NH3  

Advertisement

Phương trình số #4

NH4NO32H2O + N2O

Nhiệt độ: 190 - 245°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 => H2O + N2O  

Phương trình số #5

2NH4NO34H2O + 2N2 + O2

Nhiệt độ: > 300

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 => H2O + N2 + O2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

K2CO3 + 2NH4NO3H2O + 2KNO3 + 2NH3 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2CO3 + NH4NO3 => H2O + KNO3 + NH3 + CO2  

Phương trình số #7

Cu + 2H2SO4 + 4NH4NO32(NH4)2SO4 + Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + H2SO4 + NH4NO3 => (NH4)2SO4 + Cu(NO3)2 + H2O + NO2  

Advertisement

Phương trình số #8

4NH4NO38H2O + 3N2 + N2O4

Nhiệt độ: 400- 500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 => H2O + N2 + N2O4  

Phương trình số #9

2NH4NO3 + Ba(OH)2Ba(NO3)2 + 2H2O + 2NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 + Ba(OH)2 => Ba(NO3)2 + H2O + NH3  

Advertisement

Phương trình số #10

NH4NO3 + 2H → H2O + NH4NO2

Nhiệt độ: ở nhiệt độ phòng Điều kiện khác: hydro được điều chế từ phản ứng Zn và HCl pha loãng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 + H => H2O + NH4NO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 07:49:57am