Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HNO3 ra H2SO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2SO4 (axit sulfuric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

24HNO3 + FeCuS2Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3

Nhiệt độ: t0 cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + FeCuS2 => Cu(NO3)2 + H2O + H2SO4 + NO2 + Fe(NO3)3  

Phương trình số #2

2HNO3 + S → H2SO4 + 2NO

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + S => H2SO4 + NO  

Phương trình số #3

6HNO3 + S → 2H2O + H2SO4 + 6NO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + S => H2O + H2SO4 + NO2  

Advertisement

Phương trình số #4

2FeS2 + 10HNO3Fe2(SO4)3 + 4H2O + H2SO4 + 10NO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeS2 + HNO3 => Fe2(SO4)3 + H2O + H2SO4 + NO  

Phương trình số #5

2HNO3 + CuFeS2Cu(NO3)2 + 9H2O + 2H2SO4 + 7NO2 + Fe(NO3)3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + CuFeS2 => Cu(NO3)2 + H2O + H2SO4 + NO2 + Fe(NO3)3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

FeS2 + 8HNO32H2O + 2H2SO4 + 5NO + Fe(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeS2 + HNO3 => H2O + H2SO4 + NO + Fe(NO3)3  

Phương trình số #7

14HNO3 + 3CuS24H2O + 3H2SO4 + 14NO + 3CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + CuS2 => H2O + H2SO4 + NO + CuSO4  

Advertisement

Phương trình số #8

3FeS2 + 26HNO37H2O + 6H2SO4 + 17NO + 3Fe(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeS2 + HNO3 => H2O + H2SO4 + NO + Fe(NO3)3  

Phương trình số #9

CuS + 10HNO3Cu(NO3)2 + 4H2O + H2SO4 + 8NO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuS + HNO3 => Cu(NO3)2 + H2O + H2SO4 + NO2  

Advertisement

Phương trình số #10

22HNO3 + 3Cu2S → 6Cu(NO3)2 + 8H2O + 3H2SO4 + 10NO

Nhiệt độ: đun nóng Điều kiện khác: HNO3 loãng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Cu2S => Cu(NO3)2 + H2O + H2SO4 + NO  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 09:11:03pm