Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2S ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2S (hidro sulfua) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Ca(OH)2 + H2S2H2O + CaS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + H2S => H2O + CaS  

Phương trình số #3

2H2S + O22H2O + 2S

Điều kiện khác: nhiệt độ cao; O2 thiếu; hidro sunfua bão hòa

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + O2 => H2O + S  

Advertisement

Phương trình số #4

Cu + H2S + O2CuS + H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + H2S + O2 => CuS + H2O  

Phương trình số #5

2H2S + 2NO → 2H2O + N2 + 2S

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + NO => H2O + N2 + S  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

H2S + H2SO3H2O + 2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + H2SO3 => H2O + S  

Phương trình số #7

3H2S + H2SO44H2O + 4S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + H2SO4 => H2O + S  

Advertisement

Phương trình số #8

4Ag + 2H2S + O22H2O + 2Ag2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag + H2S + O2 => H2O + Ag2S  

Phương trình số #9

H2S + H2SO42H2O + S + SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + H2SO4 => H2O + S + SO2  

Advertisement

Phương trình số #10

H2S + 6HNO34H2O + 6NO2 + SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + HNO3 => H2O + NO2 + SO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 05:04:25am