Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Na2CO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Na2CO3 (natri cacbonat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

C + 6NaOH → 3H2 + 2Na + 2Na2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + NaOH => H2 + Na + Na2CO3  

Phương trình số #3

2NaOH + CH2(COONa)2CH4 + 2Na2CO3

Xúc tác: CaO Điều kiện khác: nhiệt độ cao,

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + CH2(COONa)2 => CH4 + Na2CO3  

Advertisement

Phương trình số #4

2NaOH + 2CH3COOK → 2C2H4 + K2CO3 + Na2CO3

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: CaO

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + CH3COOK => C2H4 + K2CO3 + Na2CO3  

Phương trình số #5

2C + Na2Cr2O72CO + Na2CO3 + Cr2O3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Na2Cr2O7 => CO + Na2CO3 + Cr2O3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: CaO

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COONa + NaOH => CH4 + Na2CO3  

Phương trình số #7

NaHCO3 + NaOH → H2O + Na2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 + NaOH => H2O + Na2CO3  

Advertisement

Phương trình số #8

(NH4)2CO3 + 2NaOH → 2H2O + Na2CO3 + 2NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2CO3 + NaOH => H2O + Na2CO3 + NH3  

Phương trình số #9

CO + Na2O2Na2CO3

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + Na2O2 => Na2CO3  

Advertisement

Phương trình số #10

2NaOH + CO2H2O + Na2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + CO2 => H2O + Na2CO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 11:07:22pm