Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế KMnO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế KMnO4 (kali pemanganat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2H2O + O2 + 4K2MnO44KMnO4 + 4KOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + O2 + K2MnO4 => KMnO4 + KOH  

Phương trình số #3

2KOH + Mn2O7H2O + 2KMnO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + Mn2O7 => H2O + KMnO4  

Advertisement

Phương trình số #4

K2CO3 + KNO3 + MnO2KMnO4 + KNO2 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2CO3 + KNO3 + MnO2 => KMnO4 + KNO2 + CO2  

Phương trình số #5

2H2SO4 + 3K2MnO42H2O + 2KMnO4 + MnO2 + 2K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + K2MnO4 => H2O + KMnO4 + MnO2 + K2SO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 01:59:01pm