Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Cu

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Cu (đồng) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CuCl2Cl2 + Cu

Điều kiện khác: Điện phân dung dịch với điện cực trơ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuCl2 => Cl2 + Cu  

Phương trình số #2

2Al + 3CuO → Al2O3 + 3Cu

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + CuO => Al2O3 + Cu  

Phương trình số #3

Fe + CuSO4Cu + FeSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + CuSO4 => Cu + FeSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

C + Cu2O → CO + 2Cu

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: trong quặng cuprit

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Cu2O => CO + Cu  

Phương trình số #5

C + 2CuO → 2Cu + CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + CuO => Cu + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2CuO → 2Cu + O2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO => Cu + O2  

Phương trình số #7

Zn + CuSO4Cu + ZnSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + CuSO4 => Cu + ZnSO4  

Advertisement

Phương trình số #8

CO + CuO → Cu + CO2

Nhiệt độ: 250 - 450°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + CuO => Cu + CO2  

Phương trình số #9

2Al + 3CuCl22AlCl3 + 3Cu

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + CuCl2 => AlCl3 + Cu  

Advertisement

Phương trình số #10

Cu(NO3)2 + Fe → Cu + Fe(NO3)2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(NO3)2 + Fe => Cu + Fe(NO3)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 03:16:10pm