Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Zn(OH)2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

Zn(OH)2 + Ba(OH)22H2O + BaZnO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn(OH)2 + Ba(OH)2 => H2O + BaZnO2  

Phương trình số #3

Zn(OH)2H2O + ZnO

Nhiệt độ: 100 - 250°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn(OH)2 => H2O + ZnO  

Advertisement

Phương trình số #4

H2SO4 + Zn(OH)22H2O + ZnSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Zn(OH)2 => H2O + ZnSO4  

Phương trình số #5

2NaOH + Zn(OH)22H2O + Na2ZnO2

Điều kiện khác: khi nấu kết

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + Zn(OH)2 => H2O + Na2ZnO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2KOH + Zn(OH)22H2O + K2ZnO2

Điều kiện khác: khi nấu kết

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + Zn(OH)2 => H2O + K2ZnO2  

Phương trình số #7

2CH3COOH + Zn(OH)22H2O + Zn(O2CCH3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + Zn(OH)2 => H2O + Zn(O2CCH3)2  

Advertisement

Phương trình số #8

6NH3 + Zn(OH)2[Zn(NH3)6](OH)2

Nhiệt độ: - 40°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + Zn(OH)2 => [Zn(NH3)6](OH)2  

Phương trình số #9

4NH3 + Zn(OH)2[Zn(NH3)4](OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + Zn(OH)2 => [Zn(NH3)4](OH)2  

Advertisement

Phương trình số #10

2NH4Cl + Zn(OH)2[Zn(H2O)2(NH3)2]Cl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4Cl + Zn(OH)2 => [Zn(H2O)2(NH3)2]Cl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 05:17:13pm