Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có NH4NO3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có NH4NO3 (amoni nitrat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

NH4NO39H2O + 2HNO3 + 4N2

Nhiệt độ: 400- 500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 => H2O + HNO3 + N2  

Phương trình số #3

NaOH + NH4NO3H2O + NaNO3 + NH3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + NH4NO3 => H2O + NaNO3 + NH3  

Phương trình số #4

NH4NO32H2O + N2O

Nhiệt độ: 190 - 245°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 => H2O + N2O  

Phương trình số #5

2NH4NO34H2O + 2N2 + O2

Nhiệt độ: > 300

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 => H2O + N2 + O2  

Phương trình số #6

K2CO3 + 2NH4NO3H2O + 2KNO3 + 2NH3 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2CO3 + NH4NO3 => H2O + KNO3 + NH3 + CO2  

Phương trình số #7

Cu + 2H2SO4 + 4NH4NO32(NH4)2SO4 + Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + H2SO4 + NH4NO3 => (NH4)2SO4 + Cu(NO3)2 + H2O + NO2  

Phương trình số #8

4NH4NO38H2O + 3N2 + N2O4

Nhiệt độ: 400- 500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 => H2O + N2 + N2O4  

Phương trình số #9

2NH4NO3 + Ba(OH)2Ba(NO3)2 + 2H2O + 2NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 + Ba(OH)2 => Ba(NO3)2 + H2O + NH3  

Phương trình số #10

NH4NO3 + 2H → H2O + NH4NO2

Nhiệt độ: ở nhiệt độ phòng Điều kiện khác: hydro được điều chế từ phản ứng Zn và HCl pha loãng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 + H => H2O + NH4NO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-05 12:19:56pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(