Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Mg(NO3)2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Mg(NO3)2 (magie nitrat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2Mg(NO3)24NO2 + 4O2 + 2MgO

Nhiệt độ: > 300

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg(NO3)2 => NO2 + O2 + MgO  

Phương trình số #3

Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg(NO3)2 + NaOH => Mg(OH)2 + NaNO3  

Phương trình số #4

6H2O + Mg(NO3)2[Mg(H2O)6](NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Mg(NO3)2 => [Mg(H2O)6](NO3)2  

Phương trình số #5

2Mg(NO3)2 + Na4P2O74NaNO3 + Mg2P2O7

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg(NO3)2 + Na4P2O7 => NaNO3 + Mg2P2O7  

Phương trình số #6

6H2O + Mg(NO3)22NO3 + [Mg(H2O)6]

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Mg(NO3)2 => NO3 + [Mg(H2O)6]  

Phương trình số #7

3Mg(NO3)2 + 10NH312H2O + 3Mg(OH)2 + 16N

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg(NO3)2 + NH3 => H2O + Mg(OH)2 + N  

Phương trình số #8

Mg(NO3)2 + Ba(HCO3)2Ba(NO3)2 + H2O + MgCO3 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg(NO3)2 + Ba(HCO3)2 => Ba(NO3)2 + H2O + MgCO3 + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 03:53:59am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(