Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có FeSO4 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có FeSO4 (Sắt(II) sunfat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2Al + 3FeSO4Al2(SO4)3 + 3Fe

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + FeSO4 => Al2(SO4)3 + Fe  

Phương trình số #3

4HNO3 + 3FeSO4Fe2(SO4)3 + 2H2O + NO + Fe(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + FeSO4 => Fe2(SO4)3 + H2O + NO + Fe(NO3)3  

Advertisement

Phương trình số #4

3H2SO4 + 2HNO3 + 6FeSO43Fe2(SO4)3 + 4H2O + 2NO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + HNO3 + FeSO4 => Fe2(SO4)3 + H2O + NO  

Phương trình số #5

3Cl2 + 6FeSO42Fe2(SO4)3 + 2FeCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + FeSO4 => Fe2(SO4)3 + FeCl3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Ba(NO3)2 + FeSO4Fe(NO3)2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + FeSO4 => Fe(NO3)2 + BaSO4  

Phương trình số #7

BaCl2 + FeSO4FeCl2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + FeSO4 => FeCl2 + BaSO4  

Advertisement

Phương trình số #8

3Br2 + 6FeSO42Fe2(SO4)3 + 2FeBr3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + FeSO4 => Fe2(SO4)3 + FeBr3  

Phương trình số #9

FeSO4 + Ba(OH)2Fe(OH)2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeSO4 + Ba(OH)2 => Fe(OH)2 + BaSO4  

Advertisement

Phương trình số #10

(NH4)2CO3 + FeSO4(NH4)2SO4 + FeCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2CO3 + FeSO4 => (NH4)2SO4 + FeCO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 11:12:15pm