Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Cl2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Cl2 (clo) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

Cl2 + C3H8HCl + C3H7Cl

Nhiệt độ: 25°C Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + C3H8 => HCl + C3H7Cl  

Phương trình số #3

3Cl2 + 2Fe → 2FeCl3

Nhiệt độ: > 250

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Fe => FeCl3  

Advertisement

Phương trình số #4

3Cl2 + 2P → 2PCl3

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: thiếu clo

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + P => PCl3  

Phương trình số #5

5Cl2 + 2P → 2PCl5

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: dư clo

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + P => PCl5  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #7

Cl2 + H2O → HCl + HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O => HCl + HClO  

Advertisement

Phương trình số #8

Cl2 + H2S → 2HCl + S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2S => HCl + S  

Phương trình số #9

CH4 + Cl2CH3Cl + HCl

Điều kiện khác: askt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + Cl2 => CH3Cl + HCl  

Advertisement

Phương trình số #10

2Cl2 + 2Ba(OH)2BaCl2 + 2H2O + Ba(ClO)2

Điều kiện khác: Nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Ba(OH)2 => BaCl2 + H2O + Ba(ClO)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 11:32:45am