Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có C2H5OH là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có C2H5OH (rượu etylic) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

C2H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3COOC2H5

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH + (CH3CO)2O => CH3COOH + CH3COOC2H5  

Phương trình số #2

2C2H5OHC4H6 + H2 + H2O

Nhiệt độ: 450 độ C Xúc tác: Al2O3, Cr2O3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH => C4H6 + H2 + H2O  

Phương trình số #3

C2H5OH + 3O23H2O + 2CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH + O2 => H2O + CO2  

Advertisement

Phương trình số #4

2C2H5OHH2O + C2H5OC2H5

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: xúc tác

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH => H2O + C2H5OC2H5  

Phương trình số #5

C2H5OHC2H4 + H2O

Nhiệt độ: 170°C Xúc tác: H2SO4

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH => C2H4 + H2O  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

C2H5OH + HBr → H2O + C2H5Br

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: xúc tác

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH + HBr => H2O + C2H5Br  

Phương trình số #7

C2H5OH + C6H5-COCl → HCl + C6H5COOC2H5

Điều kiện khác: etanol

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH + C6H5-COCl => HCl + C6H5COOC2H5  

Advertisement

Phương trình số #8

C2H5OH + C6H5COCl → C6H5COOC2H5

Điều kiện khác: ethanol

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH + C6H5COCl => C6H5COOC2H5  

Phương trình số #9

C2H5OH + H2NCH2COOH → H2O + H2NCH2COOC2H5

Điều kiện khác: Khí HCl

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH + H2NCH2COOH => H2O + H2NCH2COOC2H5  

Advertisement

Phương trình số #10

2C2H5OHH2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2

Nhiệt độ: 450°C Xúc tác: Al2O3, Cr2O3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH => H2 + H2O + CH2=CH-CH=CH2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 02:59:39pm