Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Ag2S là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Ag2S (Bạc sunfua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Ag2S + 4NaCN → Na2S + 2Na[Ag(CN)2]

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2S + NaCN => Na2S + Na[Ag(CN)2]  

Phương trình số #3

O2 + Ag2S2Ag + SO2

Nhiệt độ: 500-600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + Ag2S => Ag + SO2  

Advertisement

Phương trình số #4

Ag2S + 4KCN → K2S + 2KAg(CN)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2S + KCN => K2S + KAg(CN)2  

Phương trình số #5

H2O + Ag2S + 4NaCN → NaOH + NaSH + 2Na[Ag(CN)2]

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Ag2S + NaCN => NaOH + NaSH + Na[Ag(CN)2]  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

HNO3 + Ag2S2AgNO3 + 4H2O + H2SO4 + 8NO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Ag2S => AgNO3 + H2O + H2SO4 + NO2  

Phương trình số #7

H2SO4 + Ag2SH2S + Ag2SO4

Điều kiện khác: Bất kì nhiệt độ nào

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Ag2S => H2S + Ag2SO4  

Advertisement

Phương trình số #8

2HCl + Ag2S2AgCl + H2S

Điều kiện khác: Bất kì nhiệt độ nào

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Ag2S => AgCl + H2S  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 10:05:13pm