Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Na3PO4 ra NaNO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Na3PO4 (natri photphat) ra NaNO3 (Natri Nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

3AgNO3 + Na3PO43NaNO3 + Ag3PO4

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + Na3PO4 => NaNO3 + Ag3PO4  

Phương trình số #3

Na3PO4 + Al(NO3)3NaNO3 + AlPO4

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na3PO4 + Al(NO3)3 => NaNO3 + AlPO4  

Advertisement

Phương trình số #4

Na3PO4 + 3TlNO33NaNO3 + Tl3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na3PO4 + TlNO3 => NaNO3 + Tl3PO4  

Phương trình số #5

Na3PO4 + NH4NO3 + Be(NO3)23NaNO3 + Be(NH4)PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na3PO4 + NH4NO3 + Be(NO3)2 => NaNO3 + Be(NH4)PO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3Cu(NO3)2 + 3H2O + 2Na3PO46NaNO3 + Cu3(PO4)2.3H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(NO3)2 + H2O + Na3PO4 => NaNO3 + Cu3(PO4)2.3H2O  

Phương trình số #7

24HNO3 + Na3PO4 + 12(NH4)2MoO412H2O + 3NaNO3 + 21NH4NO3 + (NH4)3PO4.12MoO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Na3PO4 + (NH4)2MoO4 => H2O + NaNO3 + NH4NO3 + (NH4)3PO4.12MoO3  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 12:26:02am