Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O ra NH3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) ra NH3 (amoniac) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3H2O + CaCN2CaCO3 + 2NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CaCN2 => CaCO3 + NH3  

Phương trình số #3

2H2O + 3(NH4)2S + 2KCrO44KOH + 6NH3 + 3S + 2Cr(OH)3

Điều kiện khác: trong môi trường trung tính

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + (NH4)2S + KCrO4 => KOH + NH3 + S + Cr(OH)3  

Phương trình số #4

6H2O + Mg3N23Mg(OH)2 + 2NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Mg3N2 => Mg(OH)2 + NH3  

Phương trình số #5

Ca3N2 + 3H2O3Ca(OH)2 + 2NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca3N2 + H2O => Ca(OH)2 + NH3  

Phương trình số #6

8Al + 18H2O + 3KNO3 + 5KOH → 3NH3 + 8KAl(OH)4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + H2O + KNO3 + KOH => NH3 + KAl(OH)4  

Phương trình số #7

3H2O + 2BN → 2NH3 + B2O3

Nhiệt độ: 800°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + BN => NH3 + B2O3  

Phương trình số #8

2H2O + NaCN → NH3 + HCOONa

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaCN => NH3 + HCOONa  

Phương trình số #9

3H2O + Ca(CN)2CaCO3 + 2NH3

Nhiệt độ: 300°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Ca(CN)2 => CaCO3 + NH3  

Phương trình số #10

3H2O + 3NH2Cl → 2HCl + 3NH3 + HClO3

Nhiệt độ: 60-80°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NH2Cl => HCl + NH3 + HClO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 10:18:46am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(