Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C ra CO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C (cacbon) ra CO2 (Cacbon dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

C + 2CuO → 2Cu + CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + CuO => Cu + CO2  

Phương trình số #3

C + 4HNO32H2O + 4NO2 + CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + HNO3 => H2O + NO2 + CO2  

Advertisement

Phương trình số #4

3C + 2KNO3 + S → K2S + N2 + 3CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + KNO3 + S => K2S + N2 + CO2  

Phương trình số #5

3C + 2KClO32KCl + 3CO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + KClO3 => KCl + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

5C + 2CaO → 2CaC2 + CO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + CaO => CaC2 + CO2  

Phương trình số #7

C + 2H2O → 2H2 + CO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + H2O => H2 + CO2  

Advertisement

Phương trình số #8

C + Fe(CrO2)2Cr + Fe + 2CO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Fe(CrO2)2 => Cr + Fe + CO2  

Phương trình số #9

C + 2K2Cr2O72K2CO3 + 2Cr2O3 + CO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + K2Cr2O7 => K2CO3 + Cr2O3 + CO2  

Advertisement

Phương trình số #10

C + 2H2SO42H2O + 2SO2 + CO2

Nhiệt độ: t0

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + H2SO4 => H2O + SO2 + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 10:11:47pm