Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Al ra H2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra H2 (hidro) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + HCl => AlCl3 + H2  

Phương trình số #3

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + H2O => Al(OH)3 + H2  

Advertisement

Phương trình số #4

2Al + 3H2SO4Al2(SO4)3 + 3H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + H2SO4 => Al2(SO4)3 + H2  

Phương trình số #5

2Al + 2NH32AlN + 3H2

Nhiệt độ: > 600

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + NH3 => AlN + H2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2Al + 2NH32AlN + 3H2

Nhiệt độ: 800-900°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + NH3 => AlN + H2  

Phương trình số #7

2Al + 2H2O + 2NaOH → 3H2 + 2NaAlO2

Nhiệt độ: 400-500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + H2O + NaOH => H2 + NaAlO2  

Advertisement

Phương trình số #8

2Al + 6HBr → 3H2 + 2AlBr3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + HBr => H2 + AlBr3  

Phương trình số #9

2Al + 2H2O + Ba(OH)23H2 + Ba(AlO2)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + H2O + Ba(OH)2 => H2 + Ba(AlO2)2  

Advertisement

Phương trình số #10

2Al + 2H2O + 2KOH → 3H2 + 2KAlO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + H2O + KOH => H2 + KAlO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 01:02:25pm