Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NaOH ra Na2CO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Na2CO3 (natri cacbonat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

C + 6NaOH3H2 + 2Na + 2Na2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + NaOH => H2 + Na + Na2CO3  

Phương trình số #3

2NaOH + CH2(COONa)2CH4 + 2Na2CO3

Xúc tác: CaO Điều kiện khác: nhiệt độ cao,

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + CH2(COONa)2 => CH4 + Na2CO3  

Advertisement

Phương trình số #4

2NaOH + 2CH3COOK → 2C2H4 + K2CO3 + Na2CO3

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: CaO

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + CH3COOK => C2H4 + K2CO3 + Na2CO3  

Phương trình số #5

CH3COONa + NaOHCH4 + Na2CO3

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: CaO

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COONa + NaOH => CH4 + Na2CO3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

NaHCO3 + NaOHH2O + Na2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 + NaOH => H2O + Na2CO3  

Phương trình số #7

(NH4)2CO3 + 2NaOH2H2O + Na2CO3 + 2NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2CO3 + NaOH => H2O + Na2CO3 + NH3  

Advertisement

Phương trình số #8

2NaOH + CO2H2O + Na2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + CO2 => H2O + Na2CO3  

Phương trình số #9

2NaOH + (CH3NH3)2CO32H2O + Na2CO3 + 2CH3NH2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + (CH3NH3)2CO3 => H2O + Na2CO3 + CH3NH2  

Advertisement

Phương trình số #10

2NaOH + Mg(HCO3)22H2O + MgCO3 + 2Na2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + Mg(HCO3)2 => H2O + MgCO3 + Na2CO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 01:41:30am